96 531 05 50 - Plaza de España, 1, 03360 Callosa de Segura info@callosadesegura.es

La Regidoria d’Educació de l’Excm. Ajuntament de Callosa de Segura informa que, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les Diputacions Provincials i els diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana, ha posat en marxa el denominat “Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana”.

Aquest programa, té com a finalitat la gratuïtat dels llibres de text i altres materials curriculars per a l’alumnat escolaritzat en centres públics i privats concertats que cursin ensenyaments obligatoris o de formació professional bàsica en la Comunitat Valenciana durant el curs escolar 2015/2016.

L’Excmo. Ajuntament de Callosa de Segura pagarà part de la factura que es presenti per part dels pares / mares, tutors o representants legals de l’alumnat empadronat a Callosa de Segura i que acrediti la compra de llibres i altres materials curriculars. Les factures correspondran a l’adquisició de llibres de text i altres materials curriculars per al curs escolar 2015/2016.

L’import total que podrà rebre cada alumne / a serà d’un màxim de 200,00 €, els quals s’abonaran per part de l’Excm. Ajuntament de dues fases:

1ª.- La quantitat de 100,00 € per alumne / a en presentar les factures o justificants que s’adjuntin a la sol·licitud, per un import igual o superior a aquesta quantitat. En cas que sigui inferior, s’abonarà l’import de la factura.

2ª.- La quantitat restant, fins a completar l’import de les factures presentades i fins a un màxim de 200,00 € sempre que, en finalitzar el curs escolar es realitzi el lliurament dels llibres i altre material curricular en les adequades condicions perquè puguin ser utilitzats el proper curs per altres alumnes.

Els pares / mares, tutors o representants legals de l’alumnat que estigui matriculat durant el curs escolar 2015/2016 en Educació Primària, en unitats d’educació especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i hagin adquirit els llibres de text o altre material curricular, han de:

1.- Emplenar per duplicat, signar la sol·licitud i presentar a les oficines de la Regidoria d’Educació situades a la 2a. Planta de la Casa de Cultura “Reina Sofia”, en els terminis que el seu centre escolar li hagi comunicat a l’efecte.
(El model de sol·licitud i els dies assignats a cada centre estan disponibles a l’apartat de la Regidoria d’Educació al web municipal).

2.- Al costat de la sol·licitud, han de presentar la justificació per les compres realitzades l’any 2015. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa. Els justificants han de contenir, almenys, la següent informació:

– NIF / CIF del proveïdor, número de factura, data, domicili, relació nominal dels productes adquirits i el preu.

– Si l’alumne / a ha comprat els llibres a través de l’AMPA del centre, aquesta emetrà un document individual per alumne / a, i serà aquest document el que aquests alumnes / as hauran d’adjuntar a la sol·licitud.

Per a més informació les persones interessades poden dirigir-se a les oficines de la Regidoria d’Educació situades a la 2a. Planta de la Casa de Cultura “Reina Sofia”, trucar al telèfon 966756659 o enviar un correu electrònic a l’adreça educacion@callosadesegura.es.

La Regidoria d’Educació de l’Excm. Ajuntament de Callosa de Segura informa que, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les Diputacions Provincials i els diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana, ha posat en marxa el denominat “Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana“.

Aquest programa, té com a finalitat la gratuïtat dels llibres de text i altres materials curriculars per a l’alumnat escolaritzat en centres públics i privats concertats que cursin ensenyaments obligatoris o de formació professional bàsica en la Comunitat Valenciana durant el curs escolar 2015/2016.

L’Excmo. Ajuntament de Callosa de Segura pagarà part de la factura que es presenti per part dels pares / mares, tutors o representants legals de l’alumnat empadronat a Callosa de Segura i que acrediti la compra de llibres i altres materials curriculars. Les factures correspondran a l’adquisició de llibres de text i altres materials curriculars per al curs escolar 2015/2016.

L’import total que podrà rebre cada alumne / a serà d’un màxim de 200,00 €, els quals s’abonaran per part de l’Excm. Ajuntament de dues fases:

1a La quantitat de 100,00 € per alumne / a en presentar les factures o justificants que s’adjuntin a la sol·licitud, per un import igual o superior a aquesta quantitat. En cas que sigui inferior, s’abonarà l’import de la factura.

2ª.- La quantitat restant, fins a completar l’import de les factures presentades i fins a un màxim de 200,00 € sempre que, en finalitzar el curs escolar es realitzi el lliurament dels llibres i altre material curricular en les adequades condicions perquè puguin ser utilitzats el proper curs per altres alumnes.

Els pares / mares, tutors o representants legals de l’alumnat que estigui matriculat durant el curs escolar 2015/2016 en Educació Primària, en unitats d’educació especial en centres ordinaris, Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i hagin adquirit els llibres de text o altre material curricular, han de:

1.- Emplenar per duplicat, signar la sol·licitud i presentar a les oficines de la Regidoria d’Educació situades a la 2a. Planta de la Casa de Cultura “Reina Sofia”, en els terminis que el seu centre escolar li hagi comunicat a l’efecte. (El model de sol·licitud i els dies assignats a cada centre estan disponibles a l’apartat de la Regidoria d’Educació al web municipal).

2.- Al costat de la sol·licitud, han de presentar la justificació per les compres realitzades l’any 2015. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o eficàcia administrativa. Els justificants han de contenir, almenys, la següent informació:

– NIF / CIF del proveïdor, número de factura, data, domicili, relació nominal dels productes adquirits i el preu.

– Si l’alumne / a ha comprat els llibres a través de l’AMPA del centre, aquesta emetrà un document individual per alumne / a, i serà aquest document el que aquests alumnes / as hauran d’adjuntar a la sol·licitud.

 

Per a més informació les persones interessades poden dirigir-se a les oficines de la Regidoria d’Educació situades a la 2a. Planta de la Casa de Cultura “Reina Sofia”, trucar al telèfon 966756659 o enviar un correu electrònic a l’adreça educacion@callosadesegura.es.